Hvad er en speditør?

En speditør er en fagperson, der organiserer forsendelser for enkeltpersoner eller virksomheder til at blive transporteret fra producenten eller producenten til markedet, kunden eller en endelig distributionspunkt. De fungerer som en mellemmand mellem disse parter og arrangerer hele logistikprocessen. typisk samarbejder de med flere transportvirksomheder som f.eks. rederier, flyselskaber og lastbiltransportører.

Selvom mange mennesker ikke er bekendte med speditører, er de en integreret del af vores globale handelssystem. De hjælper virksomheder med at navigere i de komplekse procedurer og regler for international handel og transport. uden speditører ville det være meget sværere og tidskrævende for virksomheder at sende varer over hele verden.

Speditørens hovedopgaver

Speditørens hovedopgave er at arrangere transporten af varer. De står for alt det praktiske omkring transporten, lige fra at finde det rette transportmiddel til at sørge for, at alle nødvendige dokumenter er på plads. de skal også sikre sig, at alle lokale og internationale regler og love overholdes.

Derudover tager speditøren sig også af andre opgaver. De kan hjælpe med at pakke varerne, arrangere forsikring, og de kan tilbyde rådgivning omkring import og eksport. De sørger også for, at varerne bliver leveret til tiden og på den mest økonomiske måde.

Endelig er en speditør også ansvarlig for at håndtere eventuelle problemer, der kan opstå under transporten. Dette kan f.eks. være forsinkelser, skader på varerne, eller problemer med toldmyndighederne.

De nødvendige færdigheder for en speditør

For at blive en god speditør kræver det en række forskellige færdigheder. først og fremmest skal man have gode organisatoriske evner. Det er vigtigt at kunne holde styr på mange forskellige opgaver på samme tid og sikre, at alt løber glat.

Udover organisatoriske færdigheder, er det også vigtigt at have gode kommunikative færdigheder. Som speditør skal man kunne kommunikere klart og effektivt med mange forskellige parter, herunder transportører, kunder og myndigheder.

Endelig skal en speditør have en god forståelse for reglerne omkring transport og handel. Dette inkluderer både lokale og internationale regler. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret omkring eventuelle ændringer i disse regler.

Uddannelsen som speditør

For at blive speditør i Danmark kræver det typisk, at man gennemfører en uddannelse som speditør. Uddannelsen varer typisk 2-3 år og kombinerer praktisk erfaring med teoretisk undervisning. Under uddannelsen lærer man om alt fra transportmetoder og logistik til toldregler og international handel.

Efter endt uddannelse kan man vælge at specialisere sig inden for et bestemt område, f.eks. vejtransport, søtransport eller lufttransport. Det er også muligt at tage en videreuddannelse, f.eks. en bachelor i supply chain management.

Selvom uddannelsen er vigtig, er det også vigtigt at få praktisk erfaring. Mange speditører starter deres karriere ved at arbejde i en transport- eller logistikvirksomhed, hvor de kan få erfaring med de daglige opgaver.

Fremtidens speditør

I fremtiden forventes det, at speditørens rolle vil ændre sig. med den voksende digitalisering og automatisering, vil mange af de traditionelle opgaver blive mere automatiserede. Det betyder, at speditører i fremtiden vil skulle fokusere mere på rådgivning og problemhåndtering end på de praktiske opgaver.

Det betyder dog ikke, at speditørernes rolle bliver mindre vigtig. tværtimod, med de stigende kompleksiteter i global handel og transport, vil behovet for professionelle speditører kun vokse. De vil fortsat spille en afgørende rolle i at sikre, at varer bliver transporteret sikkert og effektivt rundt om i verden.

Udfordrende og spændende karriere

At være en speditør er en udfordrende og spændende karriere, der kræver en bred vifte af færdigheder. Det er et erhverv, der er afgørende for vores globale økonomi, og som tilbyder mange muligheder for specialisering og avancement. Uanset om du er interesseret i international handel, logistik, eller transport, kan en karriere som speditør være det rigtige valg for dig.

Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene

DEBAT: Der skal skabes ordentlige forhold for chaufførerne både i forhold til parkering og sovefaciliteter, før man håndhæver det nye forbud mod langt hvil i førerhuset, skriver Karl Christensen og Henrik Beck fra Danske Speditører.

Formand for Fagudvalg, VEJ & BANE i Danske Speditører og politik- og kommunikationschef, Danske Speditører.

Når nu direktøren for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, i sin kommentar 29. juni 2017 nævner udmeldingen fra Danske Speditører om de praktiske udfordringer i forbindelse med, at chaufførerne skal holde deres lange hvil væk fra deres lastbiler, bliver vi nødt til at præcisere et par ting. Dermed håber vi, at Altingets læsere kan få et lidt mere nuanceret billede af, hvad det handler om.

Der skal skabes ordentlige forhold for chauffører

Allerførst skal vi slå fast, at under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord.

Dernæst skal det slås fast med syvtommersøm, at Danske Speditører ikke har noget imod, at der skabes ordentlige forhold omkring det lange chaufførhvil.

Ordentlige forhold betyder efter vores opfattelse i denne forbindelse to ting.

For det første skal det eksisterende forbud mod at opholde sig i lastbilen under de lange hvil håndhæves. Og for det andet skal der på en helt anden måde end hidtil tages hånd om de praktiske udfordringer, som en håndhævelse vil føre med sig, og som ingen, os bekendt, har benægtet betydningen af.

Praktiske udfordringer tager tid at løse

De praktiske udfordringer som følge af håndhævelsen af forbuddet kan opdeles i to.

Første del består i at skaffe sikrede parkeringspladser/rastepladser i et omfang, der svarer til efterspørgslen. Skal man som chauffør parkere og forlade en lastbil med farligt gods for at afholde det lange hvil andetsteds, er det ekstra nødvendigt med sikrede parkeringsfaciliteter. Parkeringsfaciliteter langs motorvejene er et statsligt ansvar. Det er en sag for Vejdirektoratet.

Andel del af den praktiske øvelse går ud på at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor de kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed. Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl.

For fuldstændighedens skyld bliver vi også nødt til at…

Læs hele artiklen her: https://www.altinget.dk/transport/artikel/danske-speditoerer-chauffoerer-skal-ordentligt-ud-af-foererhusene